ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BETEGEK RÉSZÉRE

A GYÓGYKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN

 

Tisztelt Betegünk!

 

Ön annak érdekében keresett fel bennünket, hogy gyógykezelésben részesítsük. Ennek mi a legjobb tudásunk és a jogszabályokban – beleértve a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáit is – foglaltak alapján teszünk eleget. Célunk, hogy az Ön által választott egészségügyi szolgáltatást a lehető legnagyobb megelégedése mellett végezzük.

 

Tudnia kell, hogy a gyógykezelés része az Ön adatainak kezelése is. Kezeljük az Ön személyazonosító adatait, amely gyűjtőfogalomba azok az adatok tartoznak, amelyekből az Ön személye beazonosítható. Emellett kezeljük az Ön egészségügyi adatait. E körbe tartoznak mindazon adatok, amelyek az Ön gyógykezelése során keletkeznek vagy úgy, hogy Öntől tudjuk meg őket, vagy úgy, hogy mi magunk képezzük azokat vagy más egészségügyi intézménytől, orvostól jutnak a tudomásunkra. Emellett, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, kezeljük az Ön hozzájárulása alapján a kapcsolattartási adatait is. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az Ön gyógykezelése a lehető leghatékonyabb lehessen.

 

A gyógykezelési célú adatkezelés kereteit jogszabályok határozzák meg, amelyek részletes leírásokat, benne komoly kötelezettségeket írnak elő számunkra. Egyik ilyen kötelezettségünk, hogy az adatkezelés megkezdése előtt Önt részletesen tájékoztassuk az adatkezelésről és annak körülményeiről. Jelen dokumentum annak érdekében született, hogy Ön minden, gyógykezelési célú adatkezeléssel kapcsolatos információt egy helyen megtaláljon.

 

Kérjük, szíveskedjen elolvasni ezt a tájékoztatót, hogy részleteiben is ismerje, hogy Rendelőnkben kik, milyen célból, milyen terjedelemben és meddig kezelik az Ön adatait. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban vagy magával az adatkezeléssel kapcsolatban lenne kérdése, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

 

Az adatkezelési folyamatok és azok végrehajtásának megfelelősége érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmazunk, aki szakmai tudásával támogatja és ellenőrzi az adatkezelésünket.

 

Az adatkezelési tájékoztató megismeréséről Önnek nyilatkoznia kell, hogy mi is tudjuk, megismerte azokat az információkat, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatosak. Emellett egy hatósági vizsgálat során nekünk be kell tudnunk mutatni, hogy Önt megfelelően tájékoztattuk az adatkezelésünkről.

 

Ráday Mosoly Centrum kft

 

 

AZ ADATKEZELŐ

 

 1. Az Adatkezelő adatai
  • Adatkezelő neve: Csizmadia Anita Márta
  • A Rendelő címe: 1183 Budapest Ráday Gedeon utca 60.
  • E-mail-címe: radaymosolycentrum@gmail.com
  • Telefonszáma: +36 30 687 2278

 

 

 

DEFINÍCIÓK

 

A Rendelő („Adatkezelő”) a gyógykezelés során személyes adatot, azon belül személyazonosító adatot és egészségügyi adatot kezel. A gyógykezelés hatékonysága érdekében, ha a beteg hozzájárul, kapcsolattartási adatok kezelésére is sor kerül.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmak jelentése:

 

Adatkezelő”: Az első pontban megjelölt Rendelő.

 

Személyes adat”: a személyazonosító adat (például név, TAJ szám, születési idő stb.), az egészségügyi adat (például az adott betegséghez tartozó kórkép, a vérvételi lelet, a vizsgálat során felmerülő panaszok stb.), valamint az e-mail-cím és/vagy a telefonszám.

 

Személyazonosító adat”: a beteg azonosítására szolgáló személyes adat (például név, társadalombiztosítási azonosító jel („TAJ szám”), születési idő stb.), amelyet a gyógykezelés céljából a Rendelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.

 

Egészségügyi adat”: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat, információ (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

 

Egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. (Ez maga a betegnyilvántartás.)

 

Kapcsolattartási adat”: amin keresztül az Adatkezelő kapcsolatot tud teremteni a beteggel; e-mail-cím, telefonszám.

 

Érintett”: az a magánszemély, akire a kezelt adatok vonatkoznak, jelen esetben a beteg vagy páciens, esetenként az elhunyt személy.

 

Adatvédelmi tisztviselő”: a Rendelő által kijelölt, szakmailag felkészült és alkalmas személy, aki az adatvédelmi előírásoknak megfelelő működést támogatja és felügyeli.

 

Általános Adatvédelmi Rendelet” (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

EESZT”: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, amely az egészségügyben kezelt adatok egységes, elektronikus tárhelye, ahol az egészségügyi adatok kezelése megtörténik.

 

Az általunk, mint Adatkezelő által meghatározott kereteken belül és mechanizmusok szerint maga az orvos vagy az orvos utasítása alapján eljáró asszisztens, valamint igénybevétele esetén, az utasítása szerint eljáró más közreműködő személy (például a betegfelvételben közreműködő személy) is részt vesz a személyes adatok kezelésében.

 

Mivel több orvossal dolgozunk, nagy számú beteget, pácienst látunk el, és így személyes adataikkal is találkozunk, adatvédelmi tisztviselőt alkalmaznunk.

 

Az adatvédelmi tisztviselő kulcsszereplő az adatkezelési rendszerünkben, aki támogató és ellenőrző feladatát függetlenül látja el. Az adatvédelmi tisztviselő az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés alappillére. Hozzájárul ahhoz, hogy eleget tegyünk az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinknek.

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

 

 1. Gyógykezelési tevékenység végzése

A gyógykezelés végzése jelenti a betegség megelőzésével, az egészség megőrzésével, valamint a betegségek felismerésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységünket, jelenti továbbá a tényleges gyógyítást, vagyis az egészségügyi problémák kezelését, emellett az állapot szinten tartását, a rehabilitációt és az ehhez kapcsolódó orvosi tevékenységünket.

 

Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok, valamint azon adatok kezelése történik, amelyet a cél (sikeres gyógykezelés) elérése érdekében indokoltnak tartunk. A kezelt adatok nyilvántartása minden esetben az egészségügyi dokumentációban (betegnyilvántartás) történik.

 

1.1.         A kezelt adatok forrása

A kezelt adatok forrása fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, azaz Ön. Egészségügyi adatot más, harmadik személytől is felvehetünk. Ezek a harmadik személyek lehetnek az Önt kísérő hozzátartozók vagy más személyek például akkor, amikor az adatot saját maga az állapotából kifolyólag nem képes közölni velünk. Harmadik személytől származik az adat akkor is, amikor az egészségügyi ellátórendszeren belül dolgozó személy küldte a beteget és az adatait hozzánk és az adatfelvétel nálunk ezek alapján történik.

 

1.2.         A kezelt adatok köre

 • A gyógykezelés során kezeljük az Ön személyazonosító adatait és egészségügyi
 • Személyazonosító adatai az alábbiak:
  • az Ön családi és utóneve
  • születési neve
  • a neme
  • a születési helye és ideje
  • az Ön édesanyja leánykori családi és utóneve
  • az Ön lakóhelye
  • az Ön tartózkodási helye
  • az Ön TAJ száma
 • Az 1.2.1 pontban foglaltakon felül kötelesek vagyunk kezelni az egészségügyi dokumentációban rögzítendő adatokat. Ezek a következők:
  • a gyógykezelésről értesítendő személy neve, címe, elérhetősége; kiskorú vagy gondnokság alatt álló beteg esetén a törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége
  • kórelőzmény, kórtörténet
  • első vizsgálat eredménye
  • diagnózist és gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, vizsgálatok elvégzésének időpontjai
  • ellátandó betegség neve, kialakulása alapjául szolgáló betegségek, kísérőbetegségek, szövődmények
  • ellátást közvetlenül nem indokoló betegség és kockázati tényezők megnevezése
  • elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye
  • gyógyszeres és egyéb terápia és azok eredménye
  • a beteg gyógyszer-túlérzékenységének adatai
  • bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó neve, bejegyzés időpontja
  • betegnek, tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése
  • beleegyezés és visszautasítás ténye, ezek időpontja
  • minden egyéb adat és tény, mely a beteg gyógyulására befolyással lehet
  • vizsgálatokról készült leletek
  • gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratok
  • ápolási dokumentáció
  • képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei
  • beteg testéből kivett szövetminták
 • Ezeken kívül felvehetünk egyéb olyan adatot is, amely a megítélésünk szerint a gyógyításhoz szükséges.

 

1.3.         Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének h) pontja alapján végezzük, azaz az adatkezelés az orvosi diagnózis felállítása és/vagy egészségügyi, vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges. Emellett köteleznek bennünket az adatkezelésre az egészségügyi adatkezelésről szóló magyar jogszabályok előírásai is.

 

Ezek alapján kötelességünk az egészségügyi dokumentáció vezetése, amelyben az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük. Ezen jogszabályok előírják azt is, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.

 

1.4.         Az adatkezelés megtagadásának következménye

A gyógykezelés során Ön önkéntesen adja meg a személyes adatait, így Ön – bizonyos esetekben – megtagadhatja az egészségügyi adatainak és a személyazonosító adatainak átadását, azonban így az orvosi diagnózis felállítása akadályba fog ütközni, és az Ön ellátása nem feltétlenül vagy egyáltalán nem lesz biztosított.

 

1.5.         Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kötelesek vagyunk megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőriznünk.

 

2.              Kapcsolattartás Önnel

A hatékony gyógyítás része, hogy szükség esetén Önnel kapcsolatba léphessünk. Számos olyan helyzet létezik, amikor nekünk kell valamely információ beszerzéséhez vagy átadásához, kezelések között vagy azok érdekében Önhöz fordulnunk.

 

2.1.         A kezelt adatok forrása

A kapcsolattartás érdekében kezelt adatokat Öntől vesszük fel.

 

2.2.         Kezelt adatok köre

Kapcsolattartás érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

 • név; valamint
 • e-mail-cím;
 • és/vagy telefonszám.

Ön dönthet úgy, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a kapcsolattartás érdekében a fenti adatait kezeljük.

Ön dönt arról is, hogy mely adatát vagy adatait kezelhetjük a kapcsolattartás érdekében.

Ha Ön úgy dönt, hogy nem járul hozzá a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezeléséhez, akkor nem tudjuk Önnel a kapcsolatot hatékonyan tartani, ami fennakadást okozhat az Ön ellátásában.

 

2.3.         Az adatkezelés jogalapja

Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amelynek jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgáltatja.

A hozzájárulást az adatok kezeléséhez írásban kérjük Öntől. Ezen a hozzájáruló nyilatkozaton döntheti el, hogy mely adata kezeléséhez járul hozzá.

Ön bármikor jogosult a megadott hozzájárulás visszavonására. Innentől fogva azonban mi nem tudunk hatékonyan kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani Önnel.

 

2.4.         Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartási adatait addig kezeljük, ameddig Ön a 2.3 pontban meghatározott hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelésre a jogalapunk akkor is megszűnik, ha Ön nem lesz a Rendelőnk betege.

 

 

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

 

Az Ön személyes adataihoz a III. rész 1. és 2. pontjaiban lefektetett adatkezelési célok érdekében a Rendelőben dolgozók férnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy az orvos mellett, az orvos utasításai alapján és a felügyelete mellett, a vele együtt dolgozó asszisztens, esetleg más, a gyógykezelés során közreműködő személy férhet hozzá az Ön adataihoz.

 

Az Ön adataihoz Rendelőnk vezetője és az adatvédelmi tisztviselő is hozzáfér.

 

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

 

A magyar jogszabályokban rögzítettek szerint az egészségügyi ellátóhálózaton belülre és az egészségügyi ellátóhálózaton kívülre is kötelesek vagyunk az Ön személyes adatát, adatait továbbítani.

 

Az adattovábbítás címzettjei a 2. számú mellékletben kerülnek felsorolásra.

 

Ezek az adattovábbítások csak esetlegesen merülhetnek fel. Például, ha bizonyos fertőző betegséget észlelünk Önnél, úgy ezen betegségre vonatkozó adatokat kötelesek vagyunk továbbítani az egészségügyi államigazgatási szervnek.

 

Az adattovábbításokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást (beleértve a továbbítással érintett adatkört, a továbbítás címzettjét, a továbbítás célját és jogalapját) akkor adjuk meg, amikor az adattovábbítás ténylegesen előfordul.

 

 

ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

 

Az adatokhoz való hozzáférés biztonságát jelszavas védelemmel garantáljuk az elektronikusan kezelt adatok esetében, a papíralapú dokumentációt pedig elzártan kezeljük.

 

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében rendszeresen biztonsági mentéseket hajtunk végre.

 

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A fenti III. részben felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok.

 

Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 

1.               A hozzáféréshez való jog

 • Ön jogosult az Önre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerni, Ön betekinthet az egészségügyi dokumentációba, valamint az adatairól másolatot kérhet. Ha Ön utólag szeretne információkhoz jutni az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja írásbeli üzenet küldésével az rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken. Igényét ezen felül személyesen is jelezheti.
 • A gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés bizonyos köréről Ön közvetlenül az EESZT rendszerből is tájékozódhat. Ehhez a eeszt.gov.hu weboldalt kell meglátogatnia, itt az Ügyfélkapu és az Ön TAJ száma használatával tud belépni a rendszerbe, ahol a saját egészségügyi adatait láthatja.
 • Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal díjmentesen Tájékoztatjuk Önt, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor ezen további másolatok költségét a Rendelő megtéríttetheti.
 • Ha Ön elektronikus levélben (e-mailben) kér az adataihoz hozzáférést – az Ön ellenkező kérelme hiányában – kérelmét elektronikusan (e-mailben) teljesítjük.

 

2.               A helyesbítéshez való jog

 • Ön az rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy módosítsuk vagy kijavítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail-címét vagy ha megváltozik a neve, lakcíme), illetve egészségügyi adatát.
 • Az egészségügyi adat javítása során úgy járunk el, hogy a hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően nem töröljük, hanem azt úgy javítjuk ki, hogy az eredeti adat is megállapítható legyen.

 

3.               A törléshez való jog

 • Ön az rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti a személyes adatainak a törlését bizonyos esetekben, így például, ha a betegellátás során olyan személyes adatot vettünk volna fel, amely a gyógykezeléshez és az egészségügyi dokumentáció vezetéséhez nem szükséges.
 • Mivel az egészségügyre vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy mennyi ideig szükséges az egészségügyi adatokat tárolni, az azokra irányuló törlési kérelmet nem teljesíthetjük, ha a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő még nem telt

 

4.               Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Ön az rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzuk a jogszabályban meghatározott esetekben. Ha az adatok korlátozás alá kerülnek, úgy fő szabály szerint azokat a korlátozás kezdetétől csak tároljuk, egyéb adatkezelési műveletet nem hajtunk végre rajtuk.
 • Az adatai korlátozását kérheti abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig azt tovább tároljuk. Akkor is kérheti az adatai kezelésének korlátozását, ha az adatai pontosságát vitatja. Ez esetben az ellenőrzési folyamat lezárultáig az adatait korlátozottan kezeljük. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha nekünk már nincs szükségünk az adatra, de Ön például egy bírósági eljárás miatt mégis kéri azok megtartását.

 

5.               Az adathordozhatósághoz való jog

 • Ön az rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti átadni azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján elektronikus formában kezelünk.
 • Kérésére az adatokat olyan formában kell biztosítanunk az Ön számára, amely a későbbiekben is felhasználható és amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni. Így ezeket az adatokat nem kódoljuk és nem védjük jelszóval
 • Igénye szerint az Ön adatait mi is átadhatjuk egy Ön által kiválasztott másik orvosnak, illetve szolgáltatónak, például amennyiben orvost kíván váltani.

 

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

 

Amennyiben Ön a VII. részben foglalt jogait érintő kérelmet terjesztett elő, azonban kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult a felügyeleti hatósághoz fordulni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy bármely probléma esetén először lehetőleg az Adatkezelőhöz, azaz hozzánk forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először nekünk jelezze, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Bennünket – beleértve az adatvédelmi tisztviselőnket is – az I. rész 1. pontban meghatározott elérhetőségeken tud elérni.

 

Ön a hatósággal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben pedig a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti őket.

 

Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk jogszerűtlen volt, bírósághoz is fordulhat. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

 

Ráday Mosoly Centrum kft

In case you are stuck on a college essay, you might need some extra help to get your best marks. You might be too tired from studying or lack sleep. You might not be able to get used to a new culture. Whatever your reasons are the hiring of someone to compose my essay can prove to be life-saving. There is write my term paper for me a writer to do the assignment. Edubirdie makes it simple and straightforward to employ an essay writer.